AVISO LEGAL

1. Información legal

En cumprimento do deber de información establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, comunicámoslle que o titular do sitio web www.reformasmatraz.com, é MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L.

Os datos identificativos e de contacto cos titulares do sitio web www.reformasmatraz.com, son os seguintes:

Responsable: MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L.

Domicilio: Rúa Federico Tapia, 68, A Coruña, 15005 España

CIF/NIF: B70488168

Dirección de correo electrónico de contacto: info@reformasmatraz.com

Actividade regrada: Construcciones y Reformas

2. Obxecto e ámbito de aplicación

2.1.- Mediante este Aviso Legal establécense as condicións xerais de uso que regulan o acceso, navegación e uso do sitio web www.reformasmatraz.com, (en diante, Sitio web), así como as responsabilidades derivadas da utilización dos seus contidos. Adicionalmente, a prestación de determinados servizos ou actividades no marco do Sitio web poderán quedar así mesmo sometidas a outras condicións particulares que puidesen establecerse e que, no seu caso, substitúan, complementen e/ou modifiquen as condicións xerais de uso deste Aviso Legal.

2.2.- Este Sitio web é un servizo que MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. pon ao dispor dos usuarios da internet con finalidade informativa, podendo efectuar en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu deseño, configuración e contidos.

2.3.- O acceso e uso deste Sitio web atribúe ao visitante a condición de USUARIO e implica a súa aceptación de forma plena e sen reservas, desde o devandito acceso e/ou uso, de todas e cada unha das condicións de uso que MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. inclúa neste Aviso Legal, na versión publicada no momento en que acceda ao mesmo. Neste sentido, entenderase por USUARIO á persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades desenvolvidas no Sitio web.

2.4.- O USUARIO obrígase a facer un uso correcto do Sitio web, de conformidade coas leis aplicables, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal, respondendo fronte a MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. e fronte a terceiros de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

3. Acceso e utilización do Sitio web

3.1.- O acceso a este Sitio web é libre e gratuíto, salvo no relativo ao custo de conexión da rede de telecomunicacións fornecida polo operador contratado por cada USUARIO.

3.2.- O USUARIO asume a responsabilidade do uso do Sitio web. Por tanto, o USUARIO obrígase a utilizar os contidos de forma diligente, responsable e lícita e, en particular, comprométese a non empregalos para, entre outros usos:
Utilizar identidades falsas, ou suplantar a identidade doutros usuarios na utilización do Sitio web ou dos seus servizos.

Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, danar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. ou de terceiras persoas, así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao Sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. presta os seus servizos.

Tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios.
Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos do Sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización previa e expresa do titular dos correspondentes dereitos.
Introducir ou incorporar como unha actividade empresarial ou profesional propia os contidos e/ou servizos presentados neste Sitio web.

Vulnerar calquera dereitos de propiedade intelectual ou industrial derivados dos contidos do Sitio web.

Utilizar os contidos e/ou a información de calquera clase obtida a través deste Sitio web para realizar actividades publicitarias ou promocionais, remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial, ou para recompilar, comercializar ou divulgar de calquera modo dita información.

Utilizar este Sitio web, ou os contidos e/ou servizos no obtidos, para a realización de actividades contrarias á lei, á moral, aos bos costumes ou á orde pública, con fins ou efectos ilícitos, prohibidos ou lesivos de dereitos e intereses de terceiros.

3.3.- MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. resérvase o dereito para interromper en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso o acceso ao Sitio web, así como a interromper a prestación de calquera ou de todos os servizos que se prestan a través deste, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, ou por calquera outra causa.

4. Protección de datos persoais

4.1.- MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. comprométese ao tratamento dos datos persoais de maneira respectuosa cos dereitos dos seus titulares, e de conformidade á normativa de protección de datos que se atope en vigor en cada momento.
4.2.- Na sección “Avisos de privacidade” do Sitio web ponse a disposición permanente do USUARIO a información legal ou política de privacidade correspondente aos distintos tratamentos de datos levados a cabo por MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. en relación á xestión de datos de usuarios da web, seguidores en redes sociais ou candidatos.

4.3.- No caso de que o USUARIO cumprimente voluntariamente calquera dos formularios en liña de recollida de datos dispoñibles no Sitio web, para acceder a algúns dos seus servizos ou contidos, comprométese a proporcionar datos exactos e veraces, así como a comunicar a MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. calquera modificación destes. Salvo en caso de indicarse expresamente o contrario, os datos solicitados nos nosos formularios son necesarios para poder dar curso á súa solicitude.

En todo caso, no correspondente formulario en liña de recollida de datos persoais do USUARIO incluirase unha ligazón ao correspondente aviso de privacidade que será de aplicación ao tratamento dos datos persoais proporcionados. A aceptación expresa polo USUARIO do correspondente aviso de privacidade será necesaria para que se teña por cumprimentado o formulario e poder completar o proceso de envío. O contido de dicha política de privacidade poderá ser obxecto de modificación para adaptalo a cambios lexislativos que poidan producirse, así como a criterios e posicións emitidas polas Autoridades de Protección de Datos competentes.

4.4.- Se un USUARIO facilitase datos persoais doutras persoas físicas, obrígase a cumprir, en relación aos devanditos datos, cantas obrigacións deriven da normativa de protección de datos en vigor, e en particular o deber de informar e de obter o consentimento do titular dos datos persoais. 4.5.- Non se permite que os menores de 13 anos faciliten os seus datos persoais a través do Sitio web, sendo necesaria a previa autorización expresa dos seus pais ou titores. En todo caso, este Sitio web non se dirixe a menores de idade.

5. Propiedade intelectual e industrial

5.1.- MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. é titular ou licenciatario dos dereitos de explotación de propiedade intelectual e industrial deste Sitio web, así como dos contidos dispoñibles no mesmo. Todos os dereitos reservados.
5.2.- a marca MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. foi debidamente solicitada na Oficina Española de Patentes e Marcas, e a esta solicitude foise asignado o TITULO DE REXISTRO DE MARCA, número 3732622 sendo de aplicación dita solicitude o disposto na Lei de Marcas 17/2001, do 7 de decembro.

5.3.- En ningún caso entenderase que o acceso e navegación do USUARIO no Sitio web implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos por parte de MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L., nin que confire ao USUARIO ningún dereito de utilización, tradución, adaptación, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública, con fins comerciais, dos devanditos contidos, sen a previa e expresa autorización de MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. ou do titular dos dereitos afectados. O incumprimento do anterior facultará a MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. ou aos titulares dos correspondentes dereitos para interpoñer as accións legais pertinentes.

5.4.- A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación, quedan prohibidos.

6. Exclusión de garantías e responsabilidade

6.1.- O contido deste Sitio web ten finalidade informativa e de creación dunha canle de comunicación cos USUARIOS, sen que os seus contidos poidan considerarse como asesoramento exhaustivo sobre calquera materias. MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. non garante plenamente o acceso a todos os contidos, nin o seu exhaustividad, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico. MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. exclúe, ata onde permita a lei, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de, a título enunciativo e non limitativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do Sitio web, ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos. Con todo, MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do Sitio web e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos USUARIOS.

6.2.- MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. non se fai responsable pola utilización que o USUARIO realice dos servizos e contidos do Sitio web. O USUARIO recoñece e acepta que a utilización do Sitio web, así como dos seus servizos e contidos, realízase baixo o seu exclusivo risco e responsabilidade.

6.3.- O USUARIO será único responsable das achegas e comentarios que realice neste Sitio web, en especial a través do seu Blogue, reservándose MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L.o dereito para retirar do mesmo aqueles que, ao seu criterio, considere non apropiados e non facéndonos responsable dos comentarios nel verteduras polos USUARIOS.

7. Ligazóns

7.1.- No caso de que no Sitio web dispuxésense ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios da internet, MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. non exercerá ningún control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. asumirá responsabilidade algunha polos contidos dos sitios web alleos enlazados, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, legalidade ou validez de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Neste sentido, se os USUARIOS tivesen coñecemento efectivo da ilicitud de actividades desenvolvidas a través destas páxinas web de terceiros enlazadas, deberán comunicalo inmediatamente a MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. para os efectos de que se proceda a deshabilitar a ligazón de acceso ás mesmas.

7.2.- Igualmente, a inclusión de calquera tipo de ligazón por parte de MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. a outros sitios da internet non implica que exista ningún tipo de relación, asociación, colaboración ou dependencia entre MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. e o titular do sitio web alleo.

8. Dereito de exclusión

MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a este Sitio web e/ou aos contidos e servizos ofrecidos no mesmo, sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a aqueles USUARIOS que incumpran as presentes condicións xerais de uso ou as particulares que puidesen establecerse.

9. Xeneralidades

9.1.- En caso de existir discrepancia entre o establecido nestas condicións xerais de uso e as condicións particulares de cada servizo específico, prevalecerá o disposto nestas últimas.
9.2.- Se calquera disposición ou contido deste Aviso Legal fose declarado nulo ou inaplicable, en todo ou en parte, mediante resolución firme por un Xulgado ou Tribunal competente, dita nulidade ou inaplicación non afectará ás restantes disposicións das condicións de uso, que conservarán a súa validez para todos os efectos.

9.3.- O non exercicio ou execución por parte de MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. de calquera dereito ou disposición contida nestas condicións de uso non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo de leste por escrito.
9.4.- MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L. poderá modificar en todo ou en parte e en calquera momento as condicións aquí determinadas, e ditas modificacións terán vixencia desde o mesmo momento da súa publicación neste Sitio web.

10. Lei aplicable e xurisdición

As relacións establecidas entre, como titular deste Sitio web, e o USUARIO, rexeranse polo disposto na normativa vixente relativa á lexislación aplicable e a xurisdición competente. Con todo, para os casos en que a normativa prevexa a posibilidade de que as partes se sometan a un foro, MATRAZ GESTION DE PROCESOS CONSTRUTIVOS, S.L.e o USUARIO, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense aos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.

11. Dereitos:

Dereito de Acceso: Vostede ten dereito a saber se se están tratando os seus datos e a recibir esa información por escrito a través do medio solicitado.

Dereito de Rectificación: Vostede ten dereito a solicitar a rectificación dos seus datos se estes fosen inexactos ou incompletos.

Vostede ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos: Os seus datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos
Retire o seu consentimento para o tratamento.
Opóñase ao tratamento e non prevalezan outros motivos lexítimos

Os seus datos fosen tratados ilicitamente

Os seus datos deban suprimirse por obrigación legal.

Deberá ter en conta que o dereito de supresión queda limitado cando exista obrigación legal de retención ou bloqueo dos seus datos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, a protección de terceiros ou por razóns de interese público importante.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, Vostede podráoponerse ao tratamento dos seus datos. O responsable deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Cando o tratamento dos seus datos estea baseado no consentimento ou sexa necesario para a execución dun contrato ou precontrato e efectúese por medios automatizados, Vostede terá dereito á portabilidad dos seus datos, é dicir, a que se lle entreguen en formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, mesmo a remitirllos a un novo responsable.

Calquera interesado poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos e a forma de poñerse en contacto con ela sería dirixir un escrito a Axencia Española de Protección de Datos Persoais en C/Jorge Juan n.ou 6, 28001 Madrid ou a través da súa sede electrónica en www.agpd.es

Os modelos para a solicitude do exercicio dos seus dereitos poderaos solicitár por escrito á dirección do responsable e mesmo poderá obtelos na sede electrónica da Autoridade de control en www.agpd.es e deberán ser remitidos a dirección postal ou electrónica do responsable.